dspaceThe Cape Peninsula University of Technology (CPUT) Electronic Theses and Dissertations (ETD) repository holds full-text theses and dissertations submitted for higher degrees at the University (including submissions from former Cape Technikon and Peninsula Technikon).

Show simple item record

dc.contributor.authorAfrica, Faiza
dc.date.accessioned2013-11-04T11:12:38Z
dc.date.accessioned2016-02-26T06:17:03Z
dc.date.available2013-11-04T11:12:38Z
dc.date.available2016-02-26T06:17:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11838/1946
dc.descriptionDie tesis is voorgelê ter verwerwing van die graad: Magister in Opvoedkunde aan die: Cape Peninsula University of Technology, 2012. Afrikaanse abstrak: Hierdie navorsing het die gebruik van probleemoplossings-onderrigtegnieke deur onderwysers in die Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) –klaskamer ondersoek. Kriteria ten opsigte van probleemoplossingsvaardighede soos uiteengesit in die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV ) en die Nasionale Kurrikulum- en Assesserings- Beleidsverklaring (NKABV) vir RTT was toegepas in hierdie studie. RTT word slegs vanaf graad 10 in die verdere onderwys- en opleidingfase (VOO) as „n keusevak aangebied. Dus was die navorser se fokus op die omliggende sekondêre skole wat RTT aanbied. Die navorsing konsentreer op die onderwyser en sy toepassing van probleemoplossings-onderrigtegnieke. Die navorser het gebruik gemaak van gevallestudie as navorsingsontwerp en konstruktivisme as raamwerk toegepas. Klaskamer-observasies, onderhoude en beide formele en onderwyser - geskepte dokumente het gedien as bronne vir data. Die data was tematies ontleed om die betekenis daarvan te ontgin. Die analise van die data dui aan dat respondente nie aan die vereistes gestel deur die NKABV en NKV, ten opsigte van die aanbieding en assessering van probleemoplossings-onderrigtegnieke, voldoen nie. Die navorser beveel aan dat „n moontlike oplossing vir die onderwyser-respondente se gebrek aan kennis en onderrigvaardighede met betrekking tot probleemoplossings-onderrigtegnieke kan wees dat daar spesifieke kursusse oor hierdie onderwerp aangebied word. Die navorsing skep ook ʼn geleentheid vir tersiêre instellings om hulle kurrikula en opleidingsprogramme sodanig aan te pas ten einde die leemtes, soos uitgewys deur die navorsing, aan te spreek.en_US
dc.description.abstractThis research explored the utilization of problem solving techniques by Computer Applications Technology (CAT) teachers in grade 11. The requirements and criteria as set out in the National Curriculum Statement (NCS) and the National Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS), were applied in this study. CAT is only introduced in grade 10 in the Further Education and Training (FET) phase. The researcher thus focussed on the surrounding schools that offer CAT as a subject. The research focussed on the teacher and the teaching of problem solving techniques in CAT. The researcher used a case study design and employed a constructivism as the theoretical framework. Classroom observations, interviews and both teacher generated and formal documents served as data sources. A thematic analysis approach was adopted to make sense of the data. The analysis of the different data sources indicated that the respondents did not fully comply with the requirements set by the NCS and CAPA with reference to the teaching of problem solving techniques in CAT. The researcher recommends that courses are presented to address the gaps in the knowledge and skills of teachers in CAT referring to problem solving techniques. This creates both the opportunity and challenge to tertiary institutions to align their curricula and training programmes to address the gaps identified by this research.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherCape Peninsula University of Technologyen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/za/
dc.subjectComputer science -- Study and teaching (Secondary) -- South Africa.en_US
dc.subjectInformation technology -- Study and teaching (Secondary) -- South Africa.en_US
dc.subjectProblem solving -- Study and teaching (Secondary) -- South Africa.en_US
dc.subjectComputer applications technologyen_US
dc.subjectMTechen_US
dc.subjectTheses, dissertationsen_US
dc.titleDie gebruik van probleemoplossings-onderrigtegnieke deur onderwysers in die Rekenaartoepassings-tegnologieklaskameren_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/za/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/za/