dspaceThe Cape Peninsula University of Technology (CPUT) Electronic Theses and Dissertations (ETD) repository holds full-text theses and dissertations submitted for higher degrees at the University (including submissions from former Cape Technikon and Peninsula Technikon).

Show simple item record

dc.contributor.authorCilliers, Debbie
dc.date.accessioned2015-09-04T11:51:08Z
dc.date.accessioned2016-02-26T06:17:38Z
dc.date.available2015-09-04T11:51:08Z
dc.date.available2016-02-26T06:17:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11838/1963
dc.descriptionTesis voorgelê ter verwerwing van die graad Magister in Opvoedkunde in die Opvoedkunde Fakulteit van die Cape Peninsula University of Technologyen_US
dc.description.abstractSuid-Afrikaanse leerders vaar teleurstellend in lees en wiskunde gemeet aan leerders van ander lande. Die Departement van Basiese Onderwys se deurvoersyfer is baie swak en bykans die helfte van die leerders wat met hul skoolopleiding begin het, voltooi dit nie. Verskeie programme en aksies word deur die Departement van Onderwys, asook nieregeringsorganisasies geloods om hierdie probleem te bowe te kom en ook om die leerders se vordering te meet. Landelike gebiede in Suid-Afrika ondervind die grootste voorkoms van armoede en ongeletterdheid. ʼn Groot aantal leerders in landelike skole ervaar leerinperkings en benodig ekstra ondersteuning. Die internasionale en nasionale beginsel van Inklusiewe Onderwys as onderwysstelsel beveel onderwys vir almal en ouerbetrokkenheid ten sterkste aan. Hierdie studie ondersoek die ondersteuning aan ongeletterde ouers wie se kind ʼn leerinperking ervaar. ʼn Vennootskap tussen skool en huis het ʼn positiewe impak vir al die rolspelers – die skool, die leerder en die ouers. Die doel van hierdie studie is om die aard en die mate van ondersteuning, as deel van so ʼn vennootskap met ongeletterde ouers, vas te stel wanneer hul kind ʼn leerinperking ervaar, om hulle in staat te stel om hul kind tuis te kan ondersteun met sy akademie. Binne ’n interpretatiewe navorsingsparadigma is ʼn kwalitatiewe navorsingsbenadering gebruik. Data is ingesamel deur ʼn literatuuroorsig, semi-gestruktureerde individuele en fokusgroep-onderhoude, publieke dokumentasie en veldnotas. Data-analise het deur middel van ʼn induktiewe proses plaasgevind. Die navorsingsbevindinge dui daarop dat ongeletterde ouers in landelike skole beperkte ondersteuning ontvang oor hoe om hul kind met die leerinperking te help met sy struikelblok tot leer. Verskeie aanbevelings na afloop van die navorsingsbevindinge het ten doel om ongeletterde ouers van landelike skole te bemagtig om hul kind met die leerinperking te ondersteun.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherCape Peninsula University of Technology
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/za/
dc.subjectInklusiewe Onderwys,en_US
dc.subjectOngeletterde ouersen_US
dc.subjectOuervennootskappeen_US
dc.subjectLeerinperkingen_US
dc.subjectSisteemteorieen_US
dc.subjectEkosistemiese benaderingen_US
dc.titleʼn Ondersoek na die ondersteuning aan ongeletterde ouers wie se kind ʼn leerinperking ervaaren_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/za/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/za/